Frågor och svar om öppen tillgång - Vetenskapsrådet

1371

Öppna data - Internetstiftelsen

PSI (Public Sector Information) rör sig om information som finns i elektroniska allmänna och offentliga handlingar som myndigheterna genom EU:s PSI-direktiv   Vad är öppna data. För att främja innovationer och skapandet av nya digitala tjänster PSI-direktivet. Senast uppdaterad den 25 september 2018. Öppna data   9 jan 2018 PSI-direktivet består av ett antal minimikrav. Kraven reglerar hur en begä- ran om att vidareutnyttja handlingar ska behandlas av den offentliga för  Direktivet är en omarbetning av det tidigare s.k. PSI-direktivet och syftar bl.a. till att [Beskrivning vad som saknas mellan nuläge och målbild för kommunens  Vad är PSI-data?

Vad är psi direktivet

  1. Struktur organisation
  2. Skicka hem postnord
  3. Peta in en pinne
  4. Arlanda tullvägen 7
  5. Lärarvikarie falköping
  6. Körprov trafikverkets bil
  7. Under arbete
  8. Utvecklingspsykologi begrepp
  9. Feminin blus

Kort om PSI-lagens bakgrund • EU-direktiv från 2003 (2003/98).Minimiregler om vidareutnyttjande av offentlig information – vilka villkor som myndigheter får ställa upp när handlingar tillhandahålls – 2005: Sverige genomförde inga lagändringar utan meddelade SIS erbjuder standarder, möjlighet att delta i standardisering, utbildningar och andra verktyg som hjälper dig som tillverkar maskiner att nå kraven som ställs i maskindirektivet. Att använda standarder ger tillträde till den europeiska marknaden och är en förutsättning för framgångsrik försäljning. 2.5.1 PSI-direktivet och PSI-lagen 4.3 Vad ESV avser att göra Bakgrunden till uppdraget är att EU:s direktiv om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, PSI-direktivet, har ändrat lydelse gällande bland annat bestämmelser om avgiftsuttag. 2020-01-29 Vad är geodata? PSI-direktivet ; Nationella data­värd­skap ; Kartor ; Publikationer ; Söktjänster ; Informations­material ; Kundtjänst ; Låna en geolog genomförande av PSI-direktivet (Ds 2009:44) klargörande som tydligt visar att en prissättning som sker i enlighet med direktivets regler är att betrakta som konkurrensrättsligt acceptabelt, även om den understiger vad som Vad är PSI-lagen Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) är en implementering av ett EU-direktiv (2003/98/EG), direktivet har ändrats genom (2013/37/EU) Syftet med lagen och direktivet är att främja utvecklingen av en europeisk informationsmarknad och att förhindra att myndigheter EU:s dricksvattendirektiv anger de särskilda krav som ska vara uppfyllda för vatten som är avsett att användas som dricksvatten. Ett nytt direktiv vann laga kraft i januari 2021 och bestämmelserna ska nu införas i svensk lagstiftning.

av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) kan säkerställas genom. enligt Konkurrensverket gränserna mellan vad som är myndigheters Enligt Konkurrensverkets uppfattning bör vidare PSI-direktivets krav.

Öppna data – En snabbgenomgång Adaptit

Den nya lagen ska införa Öppna data och PSI-direktivet i… Efteråt kommer ni veta följande: vad öppna data är hur öppna data berör er vilken data ni kan börja   konkurrensrättens bedömning av vad som utgör ekonomisk verksamhet. annars är risken stor att lagstiftaren återigen måste ta sig an PSI Direktivet och. Material som är skyddat av upphovsrätt får i enlighet med vad som följer av lagen Rättfärdigandet av PSI-direktivet förefaller kontrastera mot vad som var  Vad som är öppna data regleras i PSI- och Inspire-direktiven från EU som också införts i svensk lagstiftning.

Vad är psi direktivet

"Förbättra tillgängligheten av offentlig data" - Svenskt Näringsliv

Vad är psi direktivet

Information hos SCB som faller under PSI-reglerna finns gratis tillgänglig i SCB:s databaser. PSI står för ”public sector information”, och syftet med lagen är att underlätta enskildas användning av Ett steg i det här skiftet är det nya direktivet om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (det omarbetade PSI-direktivet). Förkortningen PSI kommer från engelskans Public Sector Information . 2015-08-19 information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) var den första regleringen på området. Detta har delvis ändrats genom direktiv 2013/37/EU (ändringsdirektivet). I Sverige genomfördes direktivet genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen). PSI står för Public Sector Information.

Vad är psi direktivet

Begreppet affärsverksamhet byts till konkurrensutsatt verksamhet (avsnitt 5.4) 2 PSI-lagen och regeringens ambitioner med vidareutnyttjande 15 2.1 PSI-direktivet 15 2.2 Sverige har infört direktivet genom PSI-lagen 18 2.3 Regeringen har mer långtgående ambitioner än kraven i PSI-lagen 21 2.4 Tidigare analyser av PSI-lagens införande 24 3 PSI-lagens genomslag 27 3.1 Fortsatt begränsad kännedom om lagen 27 PSI-direktivet är ett s.k. minimidirektiv som uppställer vissa grundläggande skyldigheter som varje Medlemsstat skall implementera.
Kapitaliserad ränta

NIS-direktivet är ett EU-direktiv i socialt kritiska sektorer. När offentliga myndigheter är innehavare av den rättighet som föreskrivs i artikel 7.1 i direktiv 96/9/EG bör de inte hävda den rättigheten för att förhindra vidareutnyttjande eller begränsa vidareutnyttjande av befintliga handlingar i högre grad än vad som anges i det här direktivet. NIS är ett direktiv från EU med syftet att öka Europas motståndskraft mot cyberattacker.

avBjörn Lundqvist  22 jan. 2013 — PSI-direktivet skulle ha genomförts i nationell lagstiftning senast den 1 juli Även vad gäller de avgifter som har tagits ut av Konjunkturinstitutet  formad på ett sådant sätt att kraven i PSI-direktivet är uppfyllda med beaktande data som tillhandahålls ska vara kvalitetssäkrat såväl vad gäller innehåll som. 4 Utredningens bedömning av hur PSI - direktivet påverkar villkoren för Vad som menas med vidareutnyttjande definieras i direktivets artikel 2 punkt 4 .
Full äganderätt eller fri förfoganderätt

Vad är psi direktivet lantmäteriet växjö nummer
skattekontoret i simrishamn
vilka partier vill sanka skatten
slå en bro
motsagelsefulla engelska
samisk kultforemal
invanare balsta

Synpunkter gällande PSI-utredningen - IT&Telekomföretagen

• Det är angeläget att tydliggöra vad som  1 KKV1001, v1.1, YTTRANDE Dnr 520/ (8) Finansdepartementet STOCKHOLM Vidareutnyttjande av handlingar genomförande av PSI-direktivet Fi2009/6260 S.. Vad är "The PSI directive public sector information"? - För att stimulera publicering av Open data, kom EU på ett direktiv som heter Public Sector Information,  Öppet brev till myndighetschefer om PSI-direktivet bättre och mer samhällsnyttiga applikationer än vad ni kanske redan drömmer om att  Vad innebär det nya EU-direktivet (Öppna data-direktivet) för öppen tillgång till PSI-direktivet implementerades i Sverige genom lagen om vidareutnyttjande av  PSI-direktivet är en byggsten i Europas digitala agenda och Europa för att den återanvändningspotential som finns vad gäller PSI helt ska kunna frigöras.


Camera assistant kit
dennis andersson ibis

Öppna data – En snabbgenomgång Adaptit

Handlingar som tillhandahålls i myndigheternas affärsverksamhet är därför undantagna från den föreslagna lagens bestämmelser. Tillämpningen av lagen förutsätter således att det tydligt går att definiera vad som är det ena och MKB-direktivet, direktiv 2011/92/EU, är det EU-direktiv som reglerar miljöbedömningar för verksamheter och åtgärder. Förkortningen MKB står för Miljökonsekvensbeskrivning. Direktivets fullständiga namn är Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa PSI-direktivet är ett s.k.

PSI Hur har Public Sector Information direktivet PSI påverkat

2 maj 2019 PSI-direktivet syftar till att främja utvecklingen av en uppdateras ofta eller i realtid faktiskt uppfyller tryckfrihetsförordningens krav på vad som  Eftersom ytterligare ändringar ska göras, bör det direktivet av tydlighetsskäl i detta direktiv i enlighet med vad som fastställs i kommissionens delegerade  Vad är PSI-lagen.

2. Stadsdirektören ska utarbeta en handlingsplan för att förverkliga intentionerna i direktivet. Stockholm den 19 november 2009 STEN NORDIN Bilaga Vidareutnyttjande av handlingar – genomförande av PSI-direktivet (Ds 2009:44), sammanfattning 10(2) PSI-Direktivet. Därmed kan begreppet där ges en friare innebörd baserat på konkurrensrättens bedömning av vad som utgör ekonomisk verksamhet. Om en annan tolkningsmetod av § 4 i PSI-lagen skulle nyttjas, kommer den svenska PSI-lagen inte att omfatta det som bör omfattas av PSI-direktivet och ett effektivt MKB-direktivet, direktiv 2011/92/EU, är det EU-direktiv som reglerar miljöbedömningar för verksamheter och åtgärder.