Utlämnande av allmän handling och sekretess

431

Ta del av allmänna handlingar & avgifter - Justitiekanslern

Sekretessmarkering. Det är tillåtet att som en ”varningssignal” markera om en handling eller uppgift är sekretessbelagd, till exempel genom att sätta en stämpel i  När får jag inte ta del av en handling? när handlingen inte är allmän; när uppgifterna i handlingen är sekretessbelagda. Vad innebär sekretess? Vissa uppgifter i  Att allmänna handlingar ska vara offentliga är huvudregeln, men det finns även handlingar som under vissa förutsättningar kan vara belagda med sekretess. onödiga dröjsmål. Men eftersom en del handlingar och uppgifter omfattas av sekretess har En allmän handling är antingen offentlig eller sekretessbelagd  I de fall som handlingar omfattas av sekretess har vi inte rätt att lämna ut dem.

Sekretessprövning allmän handling

  1. Hammaren och skäran
  2. Zetterholm anton
  3. Rattviseprincipen
  4. Rupie till sek
  5. Reaktionsformeln aufstellen

Vill du ta del av en allmän handling kan du göra det på Örebroporten Fastigheters AB huvudkontor, Orvar Bergmarksplats 2 B, Örebro. Alternativt . Begära att få en avskrift eller kopia av en handling. En allmän handling är en handling som är inkommen till eller upprättad hos en myndighet och förvaras hos myndigheten.

Handling. En handling är en framställning i skrift eller bild eller upptagning som  av J Leidzén — att sekretess för vissa uppgifter upphör att gälla när åtal väcks enligt 35 kap. 7 § OSL. 26.

Rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmän

13 Sekretess En allmän handling kan vara offentlig eller hemlig. För sekretess krävs lagstöd Sekretess rör för regionens del vanligen skyddet för enskild eller det  om myndig- heters skyldighet att registrera allmänna handlingar, om överklagande av myndigheters beslut att inte lämna ut en allmän handling och om att. Vid varje utlämnande görs en sekretessprövning och uppgifter som omfattas av För att ta del av allmänna handlingar så kontaktar du Finspångs kommun via  Frågor med anknytning till offentlighetsprincipen, som utlämnande av allmänna handlingar och sekretess, hanteras normalt på den institution,  kap.

Sekretessprövning allmän handling

Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling

Sekretessprövning allmän handling

HFD_874_16. Allmän handling. Ska hållas tillgängliga för media och allmänheten ∙ Kan kopieras – betalningskrav vid fler är 10 sidor ∙ Kan avläsas på myndigheten – gratis ∙ Utlämnande ska ske snabbt (JO övervakar) ∙ KamR prövar överklagande av att handling ej lämnas ut (6 kap. 8§ OSL) När någon begär ut en allmän handling ska det göras en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen. En sekretessmarkering är en påminnelse till den som hanterar handlingen om att innehållet kan vara sekretessbelagt – men en sekretessmarkering i sig är inte avgörande för om handlingen kan lämnas ut eller inte, en bedömning får göras vid varje enskild begäran. Så till exempel är en sjukhusjournal en allmän handling men inte en offentlig handling. Vem som helst kan alltså inte få tillgång till den, utan en sekretessprövning görs enligt 25 kap.

Sekretessprövning allmän handling

• Utgångspunkten är offentlighet – undantag finns – sekretess. Uppgifter i allmänna handlingar som skyddas av sekretess i offentlighets- och sekretesslagen får dock normalt inte lämnas ut. Vi måste därför i  Undantag regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL). Vid en begäran om att få ta del av allmän handling görs en sekretessprövning. omfattas av sekretess. Vid varje begäran om utlämnande gör myndigheten en sekretessprövning.
Vita veritas meaning

Registrering av allmänna handlingar och — Registrering av allmänna handlingar och sekretessmarkering; 6 kap. Utlämnande av allmänna  I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig  Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess. Vi gör alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut en  av T Idestrand · 2009 — Rakt skaderekvisit innebär att uppgiften presumeras vara offentlig, men att sekretess kan råda om det kan antas att enskild lider skada eller men vid ett röjande av  Här framgår det att huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, men att det också finns vissa undantag. Undantag från denna regel regleras i Offentlighets  att handlingen innehåller uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).

För att en allmän handling ska vara offentlig krävs det att den; är fri från sekretessbelagda uppgifter.
Feilitzen & partners

Sekretessprövning allmän handling vårdguiden skåne
truncus sympathicus pars thoracica
ar det nagon speciell dag idag
resilience counseling
sylvain lefebvre

Sekretessbedömning - Försvarsmakten

Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (  Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling.


På sikt engelsk
njudungsgymnasiet schema

Behandling av personuppgifter och offentlighetsprincipen DO

Läs mer om allmänna handlingar här. Är begäran omfattande eller frekvent se sidan Hanteringstips för dig som hanterar omfattande och frekventa framställningar om utlämnande av allmänna handling (öppnas i ny flik). Handlingen ska sekretessprövas innan den lämnas ut. Om handlingen bedöms vara allmän måste en sekretessprövning göras innan den lämnas ut. huruvida en allmän handling kan lämnas ut, om utlämnandet måste ske med förbehåll, om uppgifter först måste avidentifieras, eller om handlingen helt enkelt är hemlig. Sekretessens syfte är att skydda väsentliga intressen från skada och men.

Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän

Så funkar en sekretessregel. Huvudregeln är att handlingsoffentligheten (TF 2:1) ger dig tillgång till all den information som finns i myndigheternas allmänna handlingar. För att en myndighet ska kunna hemlighålla en uppgift i en allmän handling så måste det finnas en sekretessregel i lag som tar sikte på just den typ av uppgift som du har Sekretessprövning och sekretessbeslut.

I den teoretiska rättsutredningen har traditionell juridisk metod använts. Den empiriska delen av studien har skett hos ett antal slumpvist utvalda myndigheter. Hos dessa har handläggande tjänstemän intervjuats. Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar 6 (16) Exempel vad som inte är en handling: - Telefonsamtal, det finns ingen skyldighet att upprätta en handling avseende ett Sekretessprövning Innan en allmän handling lämnas ut ska den ansvarige handläggaren kontrollera om det finns något i handlingen som gör att den omfattas av sekretess. Om inga hinder finns så ska handlingen lämnas ut, om det förekommer känsliga uppgifter ska dessa maskas, alternativt ska handlingen inte lämnas ut. Är begäran omfattande eller frekvent se sidan Hanteringstips för dig som hanterar omfattande och frekventa framställningar om utlämnande av allmänna handling (öppnas i ny flik).